Arsip Puisi Penyair Madura (Se)-Indonesia

Full width home advertisement

PUISI INDONESIA

PUISI MADURA (SANJA')

Post Page Advertisement [Top]

Penampang 2014. Oil on canvas 142 x 163 cm. Sumber: museum.bnm

SALLAGGI’ TASE’ TA’ ELANG OMBA’

sallaggi’ tase’ neko ta’ elang omba’
sampan bula ta’ kera burung ngalemba’
nompa’ aros se alangngoy dhari dhaja
manyellet jimat karamat dhari dhadha

bula abit se ta’ ngedhing sowarana
kare mowa se ngalemba’ neng e mata
ames juko’ daddi sapo’ paleng tebbel
aeng accen daddi bantal paleng kandel

ngabas bulan ajalan agenja ondhem
magaggar kerrong dhari konco’na malem
dhu, tanang kangan ta’ kera mergem mardha
tanang kacer ta’ kera abit se bara

salangngoyan pole bula nokthok labang
sakeddalan laggi’ dika nemmo kembang
ja’ rekong bula neko epolok omba’
sabab tase’na dika lebbi aomba’

neko’ sampan bula pon mandeng dha’ dhaja
pera’ ngantos bulan ngombar dhalem dhadha
se bakal madhateng aros paleng tennang
ka’angguy ajaga sampan dari elang

bismillahi majreha wa mursaha
bula mangkat agiba cakalan raja
nojju tase’ dhaja e dhadhana dika
settong kennengngan se jau dhari loka

Bandungan, Rejjeb 1441
……………………………………..

E PALABBUWAN TAKERBUY

ta’ kera abit bula se ngantos tongkang
sambi ngabas kopeteng e dhalem rongkang
arangka’ re-lere lebat bato tajem
nyono’ ka lobang nengke’ sabellun nyellem

e attasanna cethak are ajalan
tadha’ ondhem tepes ngaddhang balakkadan
ate sowap panas ambu kadibi’an
gun kare duwa se daddi pangaoban

salebbina kare angen lebat santa’
tape tadha’ caretana kerrong ngalto’
aba’ abirji’ ba’dibi’ dari loka
sambi ngantos ngarep dha’ molena dika

sampe’ are tasellem ka dhalem tase’
langnge’ se tera’ aoba gan sakone’
tongkang se eantos bula tadha’ dhateng
omba’ se lebat jan ta’ lebur epandeng

malem dhapa’ bula paggun kadibi’an
langnge’ dhalem dhadha etera’e bulan
ta’ kare abit bula se ngantos tongkang
maske dika ta’ dhateng tase’ ta’ elang

duwana bula daddi kajuwan raja
kerrongnga bula daddi omba’ sagara
e penggir tase’ bula cekka’ atapa
tadha’ eantos angeng tangessa dika

Bandungan, Rejjeb 1441
……………………………………..

MON ALEREK DIKA

dha’ramma neko bula se alajara
ngabas tase’ omba’na nampes ka dhadha
ka’-bungka’an se naong tadha’ sakale
jalan lamba’ se kene’ epagar besse

sabban are ate maste lako sowap
maske nemor ngacenthar monyena kelap
loka sajan dhalem, sake’ sajan berteng
ngabas dika nyapcap aeng mata celleng

mon polana parawo kare eoja
ta’ kera burung pole se nyalatsada
tape ngabas dika ta’ bisa kalowar
tase’ kare aomba’ bula ta’ kellar

can-bacan paleng mandi se kemma pole
esareya sampe’ mera aoba pote
poko’ dika tanangnga bisa eteggu’
badan ban atena bisa bula gellu’

pagar besse ngalencer aoba aeng
un-dhaun koneng aoba biru jenneng
ta’ kera sara mon gun se alajara
maske panas are kare se mangkada

alajar banne nyempange bangaseppo
tape alaban loka atompang malo
paggun neng e tase’ neko bula dika
tempadda mole alebbur dusa-dusa

Bandungan, Rejjeb 1441
……………………………………..
Faidi Rizal Alief, ajar noles sanja’ molae monduk ka Lesehan Sastra dan Budaya Kutub PP Mahasiswa Hasyim Asy’arie Jogjakarta 2006. Toman maca sanja’na e Rumah Pena Kualalumpur Malaysia. Buku sanja’na Pengantar Kebahagiaan (2017) daddi sala settong pemenang e Banjar Baru’s Rainy Day Literary Festival 2018 kategori Promising Writer.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Blogger Templates - Designed by Colorlib