Arsip Puisi Penyair Madura (Se)-Indonesia

Full width home advertisement

PUISI INDONESIA

PUISI MADURA (SANJA')

Post Page Advertisement [Top]

Sumber gambar: g/ pinterest

LAMPET

pettong malem
samarena pornama tasellem
ojan toron ngeba jang-bajangan
agili noro’ lanjangga songay
nyare bennengnga kabunga’an.

dhalem kajembaran
paddhang settong kapasteyan
ajanjiyagi noles kasennengngan
se bakal notope kasossa’an

tape, bakto bakal daddi sakse
ja’ sakabbinna se odhi’ bakal mate
adina nyama ban lampet
e tana bacca se nyempen pangarep.

Sampang, 2019

SELLO’ SOCA ESTO
-Puttre Campaka

sello’ reya terro epakerema
dha’ capcappa aeng mata
se gaggar e tana kampong
sabellunna kerrong gurpong.

sello’ reya terro epakerema
dha’ ngalesserra angen nembara’
se mabujar tenggina tamba’
sabab dika jau dhari aba’.

sello’ reya terro epakerema
dha’ sowarana omba’ tanggal ngodha
saengganna dika partaja
ja’ saongguna kerrong reya tadha’ padha.

Sampang, 2019

OJAN AKHER BULAN

ta’ arassa
competta bulan mapetteng disa
ngonjeng ondhem sesse’
e bunterra malem se rese’.

dhari buruna angen dhaja
sapa se bakal partaja
ja’ sakabbinna cellep badha e dhadha
majaga gaggarra kerrong se sanget raja.

aeng se eyantos
samangken ampon tolos,
tolos maro’om tana mera
se matombu pergi’na motta.

Sampang, 2019

MOJI JANJI

bila kerrong teba
e babana esto se raja
loka arassa sajan lanjang
maderres ojan ban ojang.

ta’ arassa
tengka’ se abit nyeksa
adina bannya’ lampet
e jalan se nyempen pangarep.

banne polana abu
se ngabber e tera’na laggu
tape kajembaran nabang oca’
dhalem loka se aranca’.

Sampang, 2019

NYARE SAKE’
            -Um

ro’omma tana kampong
daddi sango e lanjangnga lorong
nopowe rajana serro
dhalem parjalanan nojju esto.

ta’ ekarassa barnana tana Sampang
nyelleppe mesem se asalempang kaloka’an
akadi metong lembu’na jang-bajangan
dhari santa’na kerrong se nyarepo un-dhaunan.

banne keng polana malem tadha’ bulan
banne keng polana pangarap cegga’ e jalan
tape kajembaran ta’ nonton paste
dhalem kaodhi’an nojju dha’ pate.

ta’ mangga arassa’agi celleppa rese’
bila pangarep posang tengnga tase’
mata ban ate alama’ kasossa’an
kalaban esto se noles kakalerowan.

Sampang, 2019

…………………………………
J. AKID LAMPACAK, laher e Lebbeng Bara’, Pasongsongan, Sumenep. Noles carpan kalaban sanja’. Samangken nyantre e Annuqayah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Blogger Templates - Designed by Colorlib