Arsip Puisi Penyair Madura (Se)-Indonesia

Full width home advertisement

PUISI INDONESIA

PUISI MADURA (SANJA')

Post Page Advertisement [Top]


Lukisan diambil dari google.
LALAMPAN REYAJA

/I/
Kanjeng Guste mareksane
kadaddiyan epon duwa’ kabula
se ta’ tako’ manggi’i pate

Pangarep nyo’on panganggap Kanjeng Guste
pasra ta’ poron se ngabakte

E naleka Ibrahim narema pakon lebat mempe
sareng Bu’ Hajar epapaste
nyamballiya na’ poto se paleng ngodha
Ismail asmana se parjuga

Ibrahim, Ibrahim
gu-onggu iklas se ngabakte

Ate-gante Iblis se datang—aguda
kalaban ca’-oca’ se manespa
tape paggaliyan se la barse
ta’ makendur serretta talena ate se socce

Kalaban sorban salerana Ismail etotop
epanyandhar ka bato
panggaliyanna Ibrahim arassa ta’ mangga
naleka e angka’ ladding kalaban astana
se ampon egangse ka tajamma kembang pangestona

“duh, aba
manabi neka lerres parenta
paridha’ ajunan ja’ pakasta
segi’agi ka le’er abdina
ta’ kera nyengla paggun narema
e ajunane-pon Allah abdina pasra”

/II/
Duh, Kanjeng Guste
Dzat se Agung, lamba’-ballasa gantongan aba’
pangarep nyo’on panganggap
noro’a abdina dha’ lalampana
kaangguy jimatta abdina
pagi’ e pangadilanna Ajunan se Maha Samporna

Bulan Takepe’, 1438 H.


NYALASE
            :monggu dha’ eppa’, pangeran kathon

Ajalan ka koburan asango pandan
ban kembang babur
nyapotta jasad reng seppo
se ampon bubar dulluan

Kalaban fateha-sorat yasin
samoga eparo’om serdaman
epatera’a lobang se cope’
e dhalam tana pamoleyan

Bila emot gi’ badha sowargana
aromasa kasta ta’ atoro’ papakonna

Darres tangessa ate, rassa nespa ekakalong
padhana mano’ se nanges e dhalem korong
nalpe’, agallu’ ka maesan se settong

Duh, ngarep onggu robana ngombar
akadi bintang pajjar, maske sakeddap
masamporna ka pangabasan

Bulan Takepe’, 1438 H.

NAMOY

E are tellasan
senneng tadha’ padha
ngabas oreng pak-rampakan
dhari jauna ba’-koba’an

Labanga bangko ebukka’
korse ban meja possa’
kalaban jajan se ganna’

Ngabas ka lowar bala tatangga padha sabbar
pamesemma tera’ majambar
maelang pekker se sossa
makompola taretan se abit apesa

Bila teba tamoy se asomaja
tanang galiya’ se nyandagga

Tong-settong padha asalaman
patoju’na segek padha nyaman

Andap asor salam pamanggina
ngabidi kandha macem barnana
masamporna sarat odi’na
mandar ekaolleya kabarkaddanna.

Bulan Takepe’, 1438 H.

Maniro AF, lahir di Pesisir, Pasongsongan, Sumenep. Pernah nyantri di PP. Annuqayah Latee. Bersama kawan-kawannya mendirikan Lesehan Sastra Annuqayah (LSA) dan pernah bergiat di Bengkel Puisi Annuqayah (BPA). Menulis puisi dan esai. Karya-karyanya terbit di media lokal dan nasional, juga terkumpul dalam beberapa kumpulan antologi. Kini mukim di Yogyakarta untuk menyelesaikan studinya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Blogger Templates - Designed by Colorlib